Algemeen reglement

1 Algemeen

1.1     In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van de Stichting De Muzen Veenendaal.
1.2     De geldende tarieven voor de diensten van de Stichting De Muzen Veenendaal worden vastgesteld door de directeur-bestuurder van de Stichting De Muzen Veenendaal.
1.3     Jaarlijks worden de tarieven minimaal verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten.
1.4     Daar waar in dit reglement ten aanzien van handelingen is vermeld Stichting De Muzen Veenendaal berust de handelingsbevoegdheid bij de directeur-bestuurder van Stichting De Muzen Veenendaal of bij een door hem aangewezen functionaris.

2 Cursussen

2.1.1 Aanmelding voor een cursus gebeurt schriftelijk via een bij de Stichting De Muzen Veenendaal te verkrijgen inschrijfformulier of via de website www.demuzen.nl.
2.1.2 Bij inschrijving middels een inschrijfformulier dient het formulier volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. In het geval van inschrijving via het internet dient men aan te geven akkoord te gaan met de door Stichting De Muzen Veenendaal gestelde voorwaarden.
2.1.3 Bij minderjarigen is ondertekening van het formulier door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.
2.1.4 Aan de aanmelding kunnen door de kandidaat-cursist(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
2.1.5 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van de Stichting De Muzen Veenendaal afgenomen diensten de vast ge stelde tarieven verschuldigd.
2.2.1 Plaatsing en inroostering van kandidaat-cursisten gebeurt door de Stichting De Muzen Veenendaal. De cursist ontvangt hiervan schriftelijk of telefonisch bericht.
2.2.2 In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de kandidaat-cursist opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen de Stichting De Muzen Veenendaal en de kandidaat-cursist.
2.2.3 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal de Stichting De Muzen Veenendaal van plaatsing afzien. De kandidaat-cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
2.2.4 Plaatsing vindt plaats voor de duur van een cursus en een jaarcursus wordt bij niet rechtsgeldige opzegging (art. 2.4.1) verlengd.

2.3.1 Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de lessen volgen.
2.3.2 Wanneer een cursist meer dan drie aaneensluitende lessen van een cursus verzuimt, zonder de Stichting De Muzen Veenendaal hiervan, dat wil zeggen behoudens overmacht, tenminste 24 uur tevoren, in kennis gesteld te hebben, wordt dit aangemerkt als een opzegging.
2.3.3 Bij een opzegging als bedoeld onder 2.3.2 vervalt onmiddellijk het recht van de cursist op het volgen van lessen. De betalingsverplichting loopt echter door tot het moment waarop het cursusjaar eindigt.
2.3.4 De cursist ontvangt over de opzegging als bedoeld onder 2.3.2 en van de consequenties daarvan als beschreven onder 2.3.3 een brief.
2.3.5 Wanneer gedurende een cursus meer dan drie lessen niet door kunnen gaan, door of vanwege Stichting De Muzen Veenendaal, vindt compensatie plaats. Dat wil zeggen dat een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de vierde les per cursus die geen doorgang vindt.
2.3.6 De onder 2.3.5 bedoelde compensatie (extra lessen of terugbetaling lesgeld) wordt vastgesteld door Stichting De Muzen Veenendaal en de cursist krijgt hierover een brief.
2.3.7 Wanneer een cursist meer dan zes weken aansluitend ziek is, kan restitutie van het lesgeld worden verleend. Hierbij geldt een eigen risico van vier weken.
2.3.8 Bij verhuizing naar buiten Veenendaal is restitutie mogelijk na schriftelijke aanvraag. Hierbij geldt een eigen risico van vier weken.

2.4.1 Opzegging voor het volgende cursusjaar kan alleen schriftelijk gebeuren tot uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar, waarbij het cursusjaar steeds loopt van 1 september tot 30 augustus. Opzeggen dient schriftelijk (ook per e-mail) te gebeuren bij de administratie. In geval van opzegging van de cursus in de periode van 1 juni tot 1 september wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. In geval van opzegging van de cursus nà 1 september bent u volledig betalingsplichtig tot de eerstvolgende rechtsgeldige opzegdatum. Voor cursussen met een duur van maximaal 16 lessen is opzegging aan het einde van de cursus niet nodig.
2.4.2 Opzeggingen die na de onder 2.4.1 genoemde termijn worden ontvangen, kunnen pas gehonoreerd worden vanaf de eerstvolgende rechtsgeldige opzegdatum. Voor jaarcursussen geldt dat deze in het eerste jaar alleen per einde cursusjaar opgezegd kunnen worden. Vanaf de 13e maand van de inschrijving geldt een opzegtermijn van een maand. Bij korte cursussen (maximaal 16 lessen) is tussentijds uitschrijven niet mogelijk.
2.4.3 De Stichting De Muzen Veenendaal bevestigt een opzegging schriftelijk, waarbij tevens de gehonoreerde opzegdatum wordt vermeld.

2.5.1 Het cursusgeld dient binnen twee weken na de factuurdatum betaald te zijn. Personen die geen cursusgeld hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
2.5.2 In geval van betaling van het cursusgeld middels automatische incasso, moet het termijnbedrag steeds geïncasseerd kunnen worden, dat wil zeggen vanaf de aangegeven datum op het zgn. betalingsoverzicht. Personen die een termijnbedrag niet tijdig hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
2.5.3 Het niet tijdig betalen wordt aangemerkt als een opzegging. Het bepaalde onder 2.3.3 en 2.3.4 is hierop van overeenkomstige toepassing.
2.5.4 Indien het cursusgeld of het termijnbedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

3 Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden

3.1.1 Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van de Stichting De Muzen Veenendaal gebeurt geheel op eigen risico. Stichting De Muzen Veenendaal aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
3.1.2 Het kopiëren in gebouwen van de Stichting De Muzen Veenendaal gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet instrijd is met enige wettelijke bepaling. Degene die gebruik maakt van de kopieerfaciliteiten, vrijwaart de Stichting De Muzen Veenendaal van elke vorm van aansprakelijkheid hiervoor.
3.1.3 Het is verboden materialen in de gebouwen van de Stichting De Muzen Veenendaal ter inzage te leggen, tenzij u hiervoor toestemming heeft van de Stichting De Muzen Veenendaal.

3.2.1 Door of namens de directeur-bestuurder van de Stichting De Muzen Veenendaal kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Stichting De Muzen Veenendaal worden ontzegd.
3.2.2 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

4 Slotbepalingen

4.1.1 Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.

4.2.1 Dit reglement heeft de naam “Algemeen Reglement Stichting De Muzen Veenendaal”.