Algemene informatie

BTW vanaf 21 jaar
Cadeaubon
Examens en rapporten
Flexibele lesvorm: knipkaart
Gezinskorting
HaFa: leerlingen van Harmonie Caecilia en Scheepjeswolharmonie
Inhuren ensembles
Inuitschrijven
Inschrijvingsduur
Instrumenten en leermiddelen
Klachten
Leerlingen van buiten Veenendaal
Lessen, lesvorm en roosteren
Proeflessen
Repeteren bij De Muzen
Schoolprojecten
Subsidie leskosten
Tarieven en wijze van betaling
Uitvoeringen en voorspeelmomenten
Vakanties en feestdagen
Ziekte van docent of leerlingen

 

 
 

Inschrijven
Aanmelden voor een cursus is mogelijk door het inschrijfformulier op deze website in te vullen en digitaal te versturen. U komt bij het inschrijfformulier via de betreffende cursus. Natuurlijk kunt u zich ook inschrijven via een papieren inschrijfformulier. Dit formulier kan afgehaald worden bij de balie van Spectrum, het onderkomen van Muziekschool de Muzen aan het  Kees Stipplein 72. Bij minderjarigen is ondertekening van het formulier door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.

 
 

Inschrijvingsduur, verlenging en opzeggen
De vermelde bedragen gelden voor één cursusseizoen. Na inschrijving geldt voor de basiscursussen een verlenging. U ontvangt in het voorjaar een brief over het volgende cursusjaar, waarin u geïnformeerd wordt over de mogelijkheden. Uitschrijvingen dienen voor 1 juni schriftelijk, en met opgaaf van reden, aan de administratie van De Muzen te worden doorgegeven. Als u zich later uitschrijft, wordt €10 aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt tussen 1 juni en de start van het nieuwe cursusjaar, daarna bent u (zodra de lessen gestart zijn) betalingsplichtig voor het gehele cursusjaar. Voor leerlingen die minimaal 13 maanden aaneengesloten les volgen via dezelfde inschrijving, geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bij korte cursussen bent u ingeschreven gedurende de looptijd van de cursus. Uitschrijven is hierbij niet nodig. Voor een verlenging van de cursus of het volgen van een nieuwe cursus is een nieuwe inschrijving noodzakelijk! Creditering van lesgelden bij tussentijds stoppen is bij een korte cursus niet mogelijk.

 
 

Leerlingen van buiten Veenendaal
Het is ook voor leerlingen buiten Veenendaal mogelijk om muzieklessen te volgen op de Muzen. In de volgende gevallen betalen leerlingen van buiten Veenendaal hetzelfde tarief:
•voor wie de Muzen de dichtstbijzijnde muziekschool is;
•als het instrument van keuze niet op de voor u dichtstbijzijnde muziekschool wordt gegeven.

In alle andere gevallen berekenen wij voor leerlingen van buiten Veenendaal een hoger tarief. Dit betekent dat zij niet kunnen profiteren van de subsidie op het muziekonderwijs die door de gemeente aan inwoners van Veenendaal wordt gegeven.

 
 

Tarieven en wijze van betalen
Betaling per automatisch incasso

Muziek- en dansschool de Muzen werkt voor de betaling van cursusgelden met een systeem van automatisch incasso. Met de inschrijving voor een cursus (zowel schriftelijk als via het internet) machtigt u de Muzen om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van uw bank/ girorekening. Uiteraard worden alleen cursusgelden afgeschreven bij plaatsing voor een cursus. Indien u ervoor kiest om op een andere wijze te betalen dan met een automatisch incasso, brengen wij €10,- aan administratiekosten in rekening.

(Gespreide) betaling
Muziek- en dansschool de Muzen werkt met een systeem van (gespreide) betaling tot maximaal 6 termijnen. De gespreide betaling is alleen mogelijk bij betaling per automatisch incasso;
•bedragen tot en met € 100,- in 1 termijn;
•bedragen van € 101 tot en met € 250,- in 2 termijnen;
•bedragen van € 251 en hoger in 6 termijnen.
Bij gespreide betaling worden de cursusgelden op vaste data afgeschreven, aan het einde van de maand (rond de 30e). In de maand december wordt er niet geïncasseerd. Indien het aantal termijnen passend bij het cursusbedrag niet meer haalbaar is binnen het cursusjaar, wordt het bedrag geïncasseerd over het nog aantal beschikbare termijnen.

In het cursusjaar 2018-2019 wordt op de volgende data geïncasseerd:

29 okober 2018
28 november 2018
28 januari 2019
28 februari 2019
28 maart 2019
29 april 2019
28 mei 2019
28 juni 2019
29 juli 2019

 
Gezinskorting

Een korting wordt verleend op het geldende cursustarief van 5 procent voor het tweede kind, 10 procent voor het derde kind, 15 procent vanaf het vierde kind uit één gezin. De korting is alleen van toepassing op de jaarcursus van het instrumentaal of vocaal onderwijs (37 of 18 lessen). Bij later instromen is de gezinskorting niet van toepassing.

De kortingen worden berekend op basis van de cursustarieven, de grootste korting gaat over het laagste tarief. Bijvoorbeeld, bij twee kinderen die instrumentaal onderwijs volgen geldt een korting van 5 procent op het laagste tarief. 

De korting geldt verder niet voor leerlingen van 21 jaar en ouder en ook niet voor het kort aanbod en speciale productiegroepen, bijvoorbeeld ensembles en de Talentenklas. Als voorwaarde wordt de factuur naar één debiteur gestuurd en de korting is van toepassing op één jaarcursus per kind.

 
 

Instrumenten en leermiddelen
Wij verwachten van onze leerlingen dat zij over een eigen studie-instrument beschikken. De aanschaf van studieboeken, een standaard of ander studie-materiaal komt voor hun eigen rekening. Ook voor het volgen van theorielessen en het spelen in ensembles worden bijkomende kosten berekend.

Wanneer een eigen instrument niet mogelijk is, kunt u eventueel een instrument bij de muziekschool huren. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de administratie van de Muzen. U kunt natuurlijk ook zelfstandig een huur- of koopinstrument regelen. Leveranciers en muziekwinkels bieden hiertoe verschillende opties.

 
 

BTW vanaf 21 jaar
Bent u 21 jaar of ouder, dan geldt voor instrumentaal en vocaal onderwijs een toeslag van het geldende BTW-tarief. 21% BTW is al in de cursusprijzen doorberekend.

 
 

Subsidie / tegemoetkoming studiekosten
Het is mogelijk om voor de muziek-, dans- en theaterlessen van Muziekschool de Muzen subsidie via het Jeugdfonds Cultuur aan te vragen. 

Het Jeugdfonds cultuur ondersteunt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld is voor cultuurlessen en materialen. Alle informatie over het Jeugdfonds Cultuur is te vinden op https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/utrechten https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Spelre....

 
 

Start lessen, roosters en lestijden
De basiscursussen gaan na de zomervakantie van start, in de week van 3 september 2018. De docenten nemen in de week voorafgaand aan de lessen contact op met de leerlingen om afspraken te maken over de lesdag en lestijden.

Groepslessen
Voor leerlingen in de categorieën ‘Kinderen’ en ‘Jongeren’ ligt bij De Muzen de nadruk op het groepsonderwijs. Binnen deze lesvorm ontwikkelt de leerling een aantal belangrijke competenties/vaardigheden. Daarnaast biedt de groepsles nog een aantal andere voordelen. Hieronder vindt u de belangrijkste op een rij:
•In een groep leert men (net als bij individueel onderwijs) technisch goed een instrument bespelen, zingen of dansen.
•De vaardigheden op het gebied van luisteren, harmonie, ritme en tempo worden in een groep extra versterkt.
•Naar elkaar luisteren en kijken is verrijkend voor je eigen manier van spelen, dansen of zingen. Het is een extra inspiratiebron.
•In een groepsles leert men samenspelen en samenwerken.
•Muziek is een manier van communiceren, het is een taal die door iedereen begrepen wordt en als overbrugging werkt tussen leeftijd, geslacht en cultuur.
•Een groepsles is voordeliger dan een individuele les.

NB: ondanks de wens van De Muzen om zoveel mogelijk groepslessen aan te bieden, kan het voorkomen dat er voor een instrument onvoldoende leerlingen zijn om een groep te vormen. In dat geval wordt voor die leerling(en) (bij inschrijving voor een groepsles) toch het groepstarief berekend. Het individuele tarief geldt alleen als u zich specifiek inschrijft voor het volgen van individuele lessen!

Individuele lessen: 20 of 30 minuten (vanaf 13 jaar)
Natuurlijk bestaat bij de Muzen ook de mogelijkheid om individuele lessen te volgen. Binnen deze lesvorm is er extra ruimte om aandacht te besteden aan de individuele techniek en speelvaardigheid van de leerling. Ook om praktische redenen kan het soms makkelijker zijn om individuele lessen te volgen. Omdat bij de individuele lessen het samenspel minder aandacht kan krijgen, wordt voor deze leerlingen het deelnemen in een ensemble extra aanbevolen. Op deze manier beleven ook zij het plezier aan samen muziek maken. Bij de individuele lesvorm heeft de leerling gedurende het hele jaar wekelijks of tweewekelijks 20 of 30 minuten les.

 
 

Flexibele lesvorm: de knipkaart (vanaf 13 jaar)
Natuurlijk zijn er ook redenen denkbaar dat het volgen van flexibele lessen de voorkeur heeft. Bijvoorbeeld voor diegenen die niet wekelijks naar les kunnen of willen. In die gevallen biedt de knipkaart uitkomst. Met een knipkaart worden de lessen tussen leerling en docent afgesproken op een tijdstip dat zowel de leerling als de docent uitkomt. De knipkaart is verkrijgbaar voor leerlingen vanaf 13 jaar. Er bestaat een knipkaart voor 5 en 10 individuele lessen. De knipkaart kan overigens niet gebruikt worden voor danslessen.

Extra lessen nodig:
De knipkaart kan ook worden gebruikt voor leerlingen, ongeacht hun leeftijd, die groeps- of individuele lessen volgen en daarnaast nog extra lessen willen volgen.

 
 

Leerlingen HaFa
Voor leerlingen die lid zijn van Harmonie Caecilia of de Scheepjeswolharmonie bestaat een speciaal lestarief. Het gaat daarbij om de volgende instrumentale lessen: bariton, dwarsfluit, euphonium, hobo, klarinet, saxofoon, slagwerk, tenortube, trombone en trompet. De inschrijvingen voor deze lessen verlopen via de harmonieën. 

 
 

Ziekte van docent of leerling
Bij ziekte of verhindering wordt je verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan De Muzen. Bij ziekte van een docent brengen wij de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Voor meer informatie zie ook het Algemeen Reglement.

 
 
Examens en rapporten
Theorielessen

De leerlingen die het A, B, C of D examen afleggen kunnen hiervoor eerst theorielessen volgen. In deze lessen wordt de examenstof behandeld van het betreffende niveau. Na afloop van deze lessen wordt, voor het praktische examen, een schriftelijk theorie-examen afgenomen. De cursus wordt besloten met een examen.

Rapporten en examens
Elke leerling krijgt twee keer per jaar een beoordelingsrapport uitgereikt. Het rapport geeft inzicht in de technische en muzikale vorderingen van de leerling. In het eerste jaar instrumentaal/vocaal onderwijs vindt er ook een toetsing plaats met daaraan gekoppeld een advies aan ouder(s) of verzorger(s) of het gekozen instrument cq. zangles geschikt is voor uw zoon/dochter. Eenmaal per jaar worden leerlingen die daaraan toe zijn, getoetst op A, B, C en D-niveau. De docent(e) bepaalt op welk niveau de leerling speelt en geeft de leerling op voor het examen. De examens vinden plaats in de speciale examenweek.

Rapport dansen
Ook aan leerlingen die een danscursus volgen wordt een rapport uitgereikt. Dit gebeurt twee keer per jaar: voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Op het rapport wordt melding gemaakt van de vorderingen op het gebied van techniek, belangstelling, muzikaliteit, presentatie en dansgevoel. Het dansrapport is voor leerlingen tot 12 jaar.
 
 

Klachten
Ondanks de inzet van zowel organisatie als docenten kan het voorkomen dat u een klacht heeft over De Muzen. Wanneer dit de lessen betreft, dan geldt de volgende procedure:
•klacht melden bij docent en samen proberen tot een oplossing te komen;
•een brief sturen naar de directie wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de docent(e);
•een brief sturen aan het bestuur van de Muzen wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de directie.

Heeft u een klacht over andere zaken op De Muzen, dan kunt u direct een brief sturen ter attentie van de directie van Muziekschool de Muzen. Wordt deze klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u een brief sturen aan het bestuur van De Muzen.

 
 

Uitvoeringen en voorspeelavonden
Regelmatig vinden bij De Muzen voorspeelochtenden en -avonden, uitvoeringen en concerten plaats. Leerlingen worden dan in de gelegenheid gesteld om hun kwaliteiten en vorderingen op het gebied van muziek en dans voor te dragen aan ouder(s), verzorger(s), familie, vrienden en bekenden. Iedere docent houdt in ieder geval één keer per jaar een voorspeelavond of uitvoering. Naast de voorspeelavonden organiseert De Muzen regelmatig uitvoeringen en concerten.

 
 

Schoolprojecten
De Muzen is actief betrokken bij initiatieven voor basisscholen. Er kan een keuze gemaakt worden voor muziek- of danslessen, een kennismaking met instrumenten, een bezoek aan de Muziekschool of een muziek/dans project. Het aanbod hierin, dat wisselend is, is te vinden op www.muzenveenendaal.nl.

 
 
Inhuren ensembles
Wanneer u een activiteit van een organisatie wilt opluisteren met een stuk muziek, dan kunt u hiervoor ensembles van De Muzen benaderen. Te denken valt hierbij aan kerstuitvoeringen in verzorgings- en bejaardentehuizen, optredens rond feestdagen voor winkeliersverenigingen, ondersteuning van festiviteiten als Koningsdag en Open Monumentendag.
 
 
Repeteren bij De Muzen
Het is mogelijk om bij De Muzen te repeteren. Hiervoor heeft De Muzen voor eigen leerlingen een zogeheten Studeerkaart. 

De Studeerkaart kost €20 en geeft vijfmaal toegang tot een lesruimte. De oefensessies mogen maximaal 90 minuten duren dus in totaal kan je 450 minuten oefenen in een daarvoor geschikte ruimte voor slechts €20!  Dit tarief is enkel bedoeld voor individuele cursisten.

Externe huurders en bandjes betalen het gebruikelijke huurtarief (dit bedrag verschilt per ruimte).

Kijk hier voor meer informatie over de Studeerkaart.

 
 
Vakanties en feestdagen
Tijdens vakanties en feestdagen is De Muzen gesloten. Wij volgen de schoolvakanties van de basisscholen/voortgezet onderwijs in de regio Midden Nederland. In de zomervakantie zijn we in de eerste en laatste week wel bereikbaar voor informatie. Het liefst per e-mail, omdat de telefonische bereikbaarheid in verband met een parttime bezetting mogelijk niet optimaal is.

Voor 2018-2019 gelden de volgende data:

Herfstvakantie 20 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 tot en met 3 maart 2019
Pasen 19 april 2019 tot en met 22 april 2019
Meivakantie 27 april 2019 tot en met 5 mei 2019
Koningsdag valt in meivakantie
Hemelvaart 30 mei 2019 tot en met 2 juni 2019
Pinksteren 9 juni 2019 tot en met 10 juni 2019
Zomervakantie 2019 20 juli 2019 tot en met 1 september 2019

 

 
Cadeaubon
Wil je iemand een muziek- of zangles cadeau doen, dan kan dat bijvoorbeeld via de cadeaubon. Deze bon is er voor elk instrument en elke zangvorm in ons aanbod. De cadeaubon is voor alle leeftijden (wel wordt rekening gehouden met de minimale leeftijd per instrument) en geeft recht op 30 minuten individueel les. 

Er kunnen per instrument of zangvorm twee cadeaubonnen per cursusjaar afgenomen worden. Gaat het om meer lessen als cadeau, dan kijken we graag mee naar de alternatieven. De cadeaubon kan niet gebruikt worden als aanvulling op de reguliere lessen. 
 
 
Proeflessen
Het is mogelijk om een gratis proefles te volgen bij zowel dans, muziek als theater. Er kan per instrument, dansvorm of theatercursus één gratis proefles gevolgd worden. Wel is het mogelijk om nog een tweede gratis proefles op een ander instrument te volgen, of bij een andere dans- of theatergroep. Het is niet mogelijk om in één cursusjaar meer dan twee gratis proeflessen te volgen.

Bij de zang- en instrumentale cursussen is het wel mogelijk om na een proefles eerst te kiezen voor een kennismakingscursus, voor over te gaan tot inschrijven voor een jaarcursus.

Het aanvragen van een gratis proefles kan door te mailen naar info@muzenveenendaal.info